top of page

Informace o přístupu k udržitelnosti v oblasti investičních služeb

28. 12. 2022 v Brně

1. Úvod

Společnost Long Capital s.r.o., IČO: 25820079 jako investiční zprostředkovatel poskytující investiční službu investiční poradenství (dále jen „Společnost“) prostřednictvím tohoto dokumentu informuje potenciální zákazníky a zákazníky Společnosti (dohromady jen „Zákazníci") o problematice udržitelného rozvoje a o přístupu Společnosti k udržitelnosti v oblasti finančních služeb.
Dne 25. září 2015 přijalo Valné shromáždění OSN nový globální rámec pro udržitelný rozvoj, tzv. Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, jejímž základem je 17 cílů udržitelného rozvoje . Evropská unie potvrdila své odhodlání a odhodlání svých členských států k provádění této Agendy pro udržitelný rozvoj.
Za účelem naplnění těchto cílů přijala Evropská unie soubor právních norem, které mají pomoci směrovat volný kapitál do podniků, které v rámci své činnosti v různé míře zohledňují strategii udržitelného rozvoje. Část povinností dopadá i na činnost Společnosti v oblasti investičních služeb. 
Relevantní právní předpisy EU pro tuto oblast naleznete zde: www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/udrzitelne-finance/pravni-predpisy.

 

2. Výklad nejdůležitějších pojmů

Níže uvádíme hlavní pojmy, které Vám pomohou dostatečně pochopit principy regulace udržitelného financování a učinit informované rozhodnutí, zdali a jakým způsobem chcete začlenit udržitelnost do svých investic.

 • Nařízení SFDR - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

 • Nařízení o taxonomii - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.

 • Faktory udržitelnosti (tzv. ESG faktory) jsou:

  • Environmentální faktory (Environment – E) | Tyto faktory se zaměřují na oblast ochrany životního prostředí (klima, přírodní zdroje, opatření proti znečišťování, zpracování odpadů, dekarbonizace apod.).

  • Sociální faktory (Social – S) Tyto faktory postihují otázky týkající se společenské odpovědnosti podniků; do této skupiny lze zařadit například oblast lidského kapitálu (hodnocení pracovních podmínek, standardy řízení práce, rozvoj a podpora růstu zaměstnanců, férovost odměňování, dodržování lidských práv), dále různé odpovědnosti spojené s předmětem činnosti podniku a jeho výrobky (bezpečnost a kvalita produktů, dopady činnosti podniku na společnost, standardy dodavatelských řetězců apod.).

  • Faktory udržitelného systému správy a řízení (Governance – G) Tyto faktory se zabývají hodnocením způsobu řízení organizace a lze mezi ně zařadit například kvalitu vnitřní kontroly a postupů v rámci podniku, genderovou vyrovnanost, průhlednost majetkové struktury, účetnictví apod.

 • Udržitelná investice je investice do hospodářské činnosti, která přispívá k:

  • Environmentálním cílům (E), jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství nebo 

  • Sociálním cílům (S), zejména investice, které přispívají k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, 

  • a současně za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení (G), zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

 • Environmentálně udržitelná investice je investice do jedné nebo více hospodářských činností, které se kvalifikují jako environmentálně udržitelné dle Nařízení o taxonomii.

 • Enviromentální cíle dle Nařízení o taxonomii jsou:

  1. zmírňování změny klimatu; 

  2. přizpůsobování se změně klimatu; 

  3. udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů; 

  4. přechod na oběhové hospodářství; 

  5. prevence a omezování znečištění; 

  6. ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

 • Riziko týkající se udržitelnosti je událost nebo situace v environmentální oblasti (E), sociální oblasti (S) nebo v oblasti správy a řízení (G), která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.

 • Hlavní nepřiznivé dopady na Faktory udržitelnosti jsou nejvýznamnější negativní dopady investičních rozhodnutí na Faktory udržitelnosti (ESG Faktory).

 • Preference týkající se udržitelnosti je volba Zákazníka, pokud jde o to, zda, a pokud ano, do jaké míry, by do jeho investic měl být začleněn jeden nebo několik z následujících investičních nástrojů:

  1. Investiční nástroj, u něhož zákazník určí, že se minimální podíl investuje do Environmentálně udržitelných investic;

  2. Investiční nástroj, u něhož zákazník určí, že se minimální podíl investuje do Udržitelných investic;

  3. Investiční nástroj, který zohledňuje Hlavní nepříznivé dopady na Faktory udržitelnosti, přičemž kvalitativní nebo kvantitativní prvky prokazující předmětné zohlednění určuje Zákazník.

 • Klasifikace investičních nástrojů dle Nařízení SFDR z hlediska míry souladu s cíli udržitelného rozvoje:

  1. Investiční nástroje, které sledují cíl Udržitelných investic (čl. 9 Nařízení SFDR) – jedná se o investiční nástroje s nejvyšší mírou souladu s cíli udržitelného rozvoje a jsou označovány jako tzv. „Dark green“;

  2. Investiční nástroje, které prosazují environmentální (E) nebo sociální (S) vlastnosti (Faktory), ale nesledují cíl Udržitelných investic (čl. 8 Nařízení SFDR) – jedná se o investiční nástroje s nižší mírou souladu s cíli udržitelného rozvoje, než investiční nástroje uvedené v odrážce 1., a jsou označovány jako tzv. „Light green“;

  3. Investiční nástroje, které zohledňují hlavní nepříznivé dopady na Faktory udržitelnosti (čl. 6 Nařízení SFDR) – jedná se o investiční nástroje s nižší mírou souladu s cíli udržitelného rozvoje než investiční nástroje uvedené v odrážce 2.

 

3. Investiční poradenství 

Společnost při poskytování investičního poradenství zohledňuje Hlavní nepříznivé dopady na Faktory udržitelnosti, a to zejména prostřednictvím následujících oblastí:

 • při plnění organizačních požadavků; 

 • v rámci systému řízení investičních produktů (cílové trhy investičních nástrojů);

 • v rámci řízení rizik;

 • v rámci řízení střetů zájmů;

 • při poskytování investičního poradenství

Při poskytování služby investičního poradenství potom Společnost dodržuje následující zásady a pravidla.

 • prostřednictvím investičního dotazníku od Zákazníka získává a vyhodnocuje informace o jeho případných Preferencích týkajících se udržitelnosti;

 • informuje Zákazníka o případných Faktorech udržitelnosti, které byly vzaty v úvahu při výběru investičního nástroje; 

 • zjišťuje a průběžně aktualizuje informace týkající se vlastností doporučovaných investičních nástrojů včetně Faktorů udržitelnosti;

 • informuje Zákazníka o výsledku posouzení pravděpodobných dopadů Rizik týkajících se udržitelnosti na hodnotu investičních nástrojů, k nimž poskytuje investiční poradenství;

 • poskytuje Zákazníkovi investiční poradenství k investičním nástrojům, které odpovídají Preferencím Zákazníka týkajících se udržitelnosti;

 • v rámci prohlášení o vhodnosti informuje Zákazníka o tom, jak investiční poradenství naplňuje Preference Zákazníka týkající se udržitelnosti;

 • nedoporučí Zákazníkovi investiční nástroje jako nástroje, které splňují Preference Zákazníka týkající se udržitelnosti, pokud tyto investiční nástroje předmětné Preference nesplňují, přičemž Zákazníkovi vysvětlí důvody, proč tak neučinila, a o těchto důvodech vede záznam;

 • pokud žádný investiční nástroj nesplňuje Preference Zákazníka týkající se udržitelnosti a Zákazník se rozhodne v této souvislosti upravit své Preference týkající se udržitelnosti, vede záznamy o rozhodnutí Zákazníka, včetně důvodů tohoto rozhodnutí.

bottom of page