top of page

PRIVATE SELECTION

Dlouhodobé zhodnocování investic.

2,6 mld.

Peníze pod naším poradenstvím

110 +

Investičních nástrojů, které detailně sledujeme

Investiční strategií Long Capital Private Selection je investice do atraktivních investičních příležitostí, které nabízí nadstandardní cílový výnos, současně však nejsou pro běžné investory obvykle dostupné, ať už z důvodu vysokého objemu požadované výše investice nebo příliš dlouhého investičního horizontu.

 

Snahou je také nabídnout investorům maximálně vstřícné podmínky, za kterých mohou do fondu investovat a podílet se na jeho investiční strategii.

AdobeStock_537894686.jpeg
Group 8271.png

Cílený výnos

Výkonnost fondu se odvíjí od výkonnosti portfolia pořízených investičních nástrojů. Záměrem je proto investovat do takových aktiv, od kterých lze očekávat dosažení v průměru dvouciferných ročních výnosů. Jde o úspěšné nástroje:

01

Private equity fondy

02

Alternativní aktiva

03

Zajištěné dluhové financování

Při opatrném odhadu tak fond cílí na dlouhodobou průměrnou výkonnost v rozmezí minimálně 8–10 % p.a. 1  Zároveň je snahou, aby se fond při skladbě portfolia omezil především na takové nástroje, které umožní dosažení nadprůměrné výnosnosti fondu při rozumné míře kolísavosti jeho investičních akcií.

01

Investiční horizont

Alespoň 5 let. Fond však nijak neomezuje své investory. S investicí není spojena žádná časová vázanost a lze tak kdykoli požádat o odkup investičních akcií.

02

Zpětný odkup

Z důvodu rizika spojeného s případnými vyššími objemy požadovaných odkupů, má fond vyhrazenu lhůtu na odkup v rozmezí 6–12 měsíců od konce kalendářního čtvrtletí, ve kterém investoři požádali o odkup.

03

Daňová efektivita a roční renta

Fond může své portfolio v průběhu času optimalizovat, bez jakýchkoli daňových dopadů na investory. Ti stále mohou držet investiční akcie fondu a případně si nechat i vyplácet pravidelnou roční rentu, a to bez jakékoli daňové povinnosti (při dodržení daňového testu).

04

Diverzifikace portfolia

Cílovým stavem fondu je investovat do 10–20 aktiv a umožnit tak investorům relativně vysokou míru diverzifikace. Podíl jednotlivých aktiv by neměl (cílový stav) převyšovat 10% podíl na hodnotě majetku fondu.

05

Rizikový podíl fondu

Z důvodu nedávného založení fondu, a tedy i absence historie, byl fond zařazen na stupnici rizikovosti 6, což je obvyklý stupeň rizikovosti stanovený u (nových) fondů kvalifikovaných investorů.

06

Ocenění fondu

Investiční akcie fondu jsou oceňovány čtvrtletně, vždy ke konci kalendářního čtvrtletí

1
Výnos není garantován. Uvedené rozpětí představuje odhad vycházející z historických zkušeností a odhadované výkonnosti zvažovaných aktiv fondu. Hodnota investičních akcií bude kolísat. Není garantována návratnost původně investované částky.
AdobeStock_277505323.jpeg

Zvažované složení portfolia

01

Private equity a alternativní nástroje

Investice do neveřejně obchodovaných společností, které mají

  vysoký potenciál růstu,

  jsou ve fázi rychlé expanze nebo restrukturalizace, a tím

  pomáhají těmto firmám růst a zlepšovat jejich výkonnost.

Tyto investice jsou často dlouhodobé a mohou trvat několik let, než dosáhnou svého potenciálu.

Tyto fondy se také obvykle účastní řízení společností a mohou tak aktivně přispívat k jejich rozvoji a růstu. Díky tomu často private equity investice přinášejí investorům ve srovnání s pasivními investicemi do veřejných společností vyšší výnosy.

Tento typ investic je obvykle vyhrazen zkušenějším investorům s vysokou hodnotou vlastního volného kapitálu a větší mírou tolerance k riziku.

Pro investice v našem fondu počítáme již v začátcích s Jet Investment, fondu RHAPSODY od skupiny APS a dalšími.

02

Dluhové nástroje

Financování investičních aktivit podnikajících subjektů (podniky, fondy) patří mezi základní investiční strategie investorů. Jde o alternativu k investicím do dluhopisů. Za vyšší objem poskytnutých financí však fond dosáhne při vyjednávání na vyšší úrokové výnosy i vyšší míru zajištění.

Fond aktuálně jedná o poskytnutí úvěrů s výnosem cca 10–12 % p.a., které jsou zajištěné

  zástavním právem k investičním akciím fondu přijímajícího úvěr

  ručitelským prohlášením

•  zástavním právem k nemovitosti, zapsaným v katastru nemovitostí¨

AdobeStock_505904304.jpeg

Tržní příležitosti

01

Dluhopisový trh

Díky růstu úrokových sazeb významně klesly tržní ceny dluhopisů, což mělo za následek růst výnosů do splatnosti.

Zároveň díky daleko rychlejšímu (a vyššímu) růstu českých úrokových sazeb ve srovnání s evropskými, dochází k dodatečným příjmům korunových investorů při investici v EUR a zajištění měnového rizika do CZK.

Stále jsou tak otevřeny zajímavé příležitosti k nákupu zajímavých a relativně bezpečných dluhopisů (s ratingem investičního stupně), zajímavým výnosem do splatnosti a dodatečným výnosem z měnového zajištění. Jedná se o relativně složité finanční transakce s požadovaným vyšším kapitálem.

02

Globální „megatrendy“

Velké příležitosti evidujeme i v rámci tzv. globálních megatrendů. Jde o obory, které by se mohly významně rozvíjet v následujících 10 letech a které současně mohou těžit z budoucích změn v globální ekonomice jako jsou například demografické změny, digitalizace, nedostatek surovinových zdrojů, změny v energetice a další

03

Neutrální cílový stav rozložení portfolia

long capital - graf 2.jpg

Řízení a dohled

01

Investiční výbor

02

Depozitář fondu

03

Auditor fondu

04

Česká národní banka

Michal Oplt.png
Aleš Prandstetter.png

Investiční strategii fondu bude realizovat Winstor investiční společnost a.s., jejíž zástupce Martin Trpák je zároveň jedním ze tří členů investičního výboru fondu. Dalšími členy výboru jsou Michal Oplt a Aleš Prandstetter. Aktiva do portfolia fondu bude investiční společnost vybírat s přihlédnutím k doporučení investičního výboru.

 

Michal Oplt působí na finančním trhu od roku 2002, z čehož převážnou část doby se věnuje poskytování investičního poradenství pro privátní klientelu. Mezi jeho oblíbená témata patří investice do private equity. V privátním poradenství razí názor, že odměna poradce by měla být odvislá od zhodnocení investic klienta.

 

Aleš Prandstetter patří v České republice mezi nejvyhledávanější profesionály v oblasti investování. Disponuje téměř 30 lety zkušeností z finančních trhů. Své zkušenosti sbíral jako investiční stratég ČSOB a PPF, spoluzakladatel obchodníka s cennými papíry, ředitel pro externí distribuci WOOD & Company.

Depozitářem fondu je Československá obchodní banka (ČSOB), která v souladu s legislativními předpisy vykonává kontrolní a evidenční činnost, především kontroluje a eviduje fondem pořízené nástroje a provádí transakce na základě pokynů statutárního orgánu.

Činností auditora fondu je pověřena společnost PKF APOGEO Audit, která má povinnost minimálně 1x ročně ověřit účetní závěrku a podat výrok auditora k souladu výroční zprávy fondu s jeho účetní závěrkou.

Česká národní banka zapsala Long Capital Private Selection do seznamu fondů, které podléhají jejímu dohledu. Pod její dohled však spadá také činnost investiční společnosti jako obhospodařovatele a administrátora fondu a současně také bankovní ústav, pověřený výkonem funkce depozitáře investičního fondu.

bottom of page